Language of document :

Appell ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2021 minn International Skating Union mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla Estiża) fis-16 ta’ Diċembru 2020 fil-Kawża T-93/18, International Skating Union vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-124/21 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: International Skating Union (rappreżentant: J.-F. Bellis, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea, Mark Jan Hendrik Tuitert, Niels Kerstholt, European Elite Athletes Association

Talbiet

L-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża International Skating Union vs Commission (Kawża T-93/18) sa fejn din ċaħdet l-azzjoni tal-appellanti;

tannulla Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2017 fil-Każ AT.40208 – ir-Regoli ta’ Eliġibilità tal-Unjoni Internazzjonali tal-Pattinaġġ, u

tikkundanna lill-Kummissjoni u lill-intervenjenti fl-ewwel istanza jbatu l-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri u tal-proċeduri quddiem il-Qorti Ġenerali.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-ewwel aggravju: Il-Qorti Ġenerali kisret l-Artikolu 263 TFUE u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-Artikolu 101 TFUE billi kkonstatat li r-regoli ta’ eliġibbiltà tal-ISU jirrestrinġu l-kompetizzjoni minħabba l-għan

Parti 1: Il-Qorti Ġenerali naqset milli teżamina kwalunkwe mill-argumenti tal-appellant li jikkontestaw il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-fatti li jsostnu l-konstatazzjoni ta’ restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2017 fil-Każ AT. 40208 – ir-Regoli ta’ Eliġibilità tal-Unjoni Internazzjonali tal-Pattinaġġ (“id-deċiżjoni kkontestata”)

L-argumenti kollha tal-appellant li jikkontestaw l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-fatti li jappoġġjaw il-konstatazzjoni fl-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata li l-ISU kisret l-Artikolu 101 TFUE billi “adottat u infurzat” ir-regoli tal-eliġibbiltà kienu jew inġustament ikkunsidrati bħala ineffettivi jew irrilevanti jew sempliċement ġew injorati

Parti 2: Il-Qorti Ġenerali tiddefinixxi mill-ġdid ir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni inkwistjoni fil-każ, bi ksur tal-obbligu tagħha li ma tissostitwixxix ir-raġunament tagħha stess għal dak tal-Kummissjoni, u tikklassifika ħażin l-elementi diskussi mill-Kummissjoni fit-Taqsima 8.5 tad-deċiżjoni kkontestata bħala tkun relevanti għal konstatazzjoni ta’ restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan, bi ksur tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-Artikolu 101 TFUE

Minflok ma rrevediet il-konstatazzjoni ta’ ksur kif stabbilit fid-deċiżjoni kkontestata, il-Qorti Ġenerali ħolqot restrizzjoni ġdida tal-kompetizzjoni b’għan dedott minn: 1) qari astratt tar-regoli ta’ eliġibbiltà ISU mifruda minn kwalunkwe eżami ta’ kif ġew applikati fil-prattika u 2) elementi diskussi mill-Kummissjoni fil-Punt 8.5 tad-deċiżjoni kkontestata, li ma tifformax parti mill-konstatazzjoni ta’ ksur minħabba l-għan fid-deċiżjoni (Punt 8.3)

Parti 3: Il-Qorti Ġenerali wettqet żbalji legali fl-analiżi tagħha tal-erba’ elementi invokati mill-Kummissjoni biex issib li r-regoli tal-eliġibbiltà tal-ISU huma restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan

Il-kontenut tar-regoli ta’ eliġibbiltà: L-ebda konklużjoni dwar l-allegat għan restrittiv tar-regoli ma tista’ tiġi dedotta mil-livell tas-sanzjonijiet li jinfurzawhom. Hemm effetti ħżiena fuq il-kompetizzjoni li jirriżultaw minn sanzjonijiet biss meta rifjut li jiġi awtorizzat avveniment ma jkunx iġġustifikat. Il-livell tas-sanzjonijiet bħala tali ma jgħid xejn dwar il-kontenut tar-regoli.

L-għanijiet tar-regoli ta’ eliġibbiltà ISU: Mir-rikonoxximent tagħha li s-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel tal-ISU ssegwi għan leġittimu, il-Qorti Ġenerali kellha tasal għall-konklużjoni li r-regoli ta’ eliġibbiltà ISU ma jistgħux jirrestrinġu l-kompetizzjoni minħabba l-għan.

Il-kuntest ġuridiku u ekonomiku tar-regoli tal-eliġibbiltà tal-ISU: Il-Qorti Ġenerali tinterpreta b’mod żbaljat lil Cartes Bancaires (C-67/13) billi tikkunsidra bħala irrilevanti l-fatt li l-avvenimenti kollha ta’ pattinaġġ artistiku ta’ partijiet terzi ġew approvati mill-ISU għar-raġuni li ma kienx hemm “interazzjonijiet” bejn is-suq tal-pattinaġġ artistiku u s-suq relevanti tal-pattinaġġ veloċi.

L-intenzjoni tal-ISU li tirrestrinġi l-kompetizzjoni: Il-fatt li l-intenzjoni mhix fattur neċessarju f'analiżi “minħabba l-għan” ma tippermettix lill-Qorti Ġenerali tiċħad bħala ineffettivi l-argumenti tal-appellanti li jikkontestaw l-evalwazzjoni tal-fatti tal-Kummissjoni stabbiliti fil-premessi 175 sa 178 tad-deċiżjoni kkontestata li fuqha bbażat ruħha l-Kummissjoni biex tikkonkludi li l-ISU kisret l-Artikolu 101 TFUE permezz tal-adozzjoni u l-infurzar tar-regoli ta’ eliġibbiltà

It-tieni aggravju: Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi naqset milli tindirizza r-raba’ motiv tar-rikors tal-appellant li d-deċiżjoni tal-ISU li permezz tagħha ma approvatx l-avveniment ta’ Dubai Icederby tal-2014 taqa’ ’l barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE minħabba li din id-deċiżjoni kellha għan leġittimu konformi mal-Kodiċi ta’ Etika tal-ISU li jipprojbixxi kull forma ta’ appoġġ għall-imħatri

Il-Qorti Ġenerali wettqet żball ta’ liġi billi tikkaratterizza b’mod żbaljat it-talba tal-appellanti bħala li tinvolvi diskussjoni astratta tal-leġittimità tal-għan li tiġi protetta l-integrità tal-pattinaġġ veloċi. Dan il-motiv ikkontesta r-rifjut tal-Kummissjoni li tirrikonoxxi l-validità tat-tħassib etiku tal-ISU dwar il-kunċett ta’ kompetizzjonijiet ta’ pattinaġġ veloċi flimkien ma’ mħatri fuq il-post li kellhom jiġu ppreżentati fl-avveniment ta’ Dubai. Il-Qorti Ġenerali tinjora l-evidenza prodotta mill-appellanti, b’mod partikolari r-rapport dwar id-dibattitu fl-Assemblea Nazzjonali Koreana li tirrifjuta dak il-kunċett fid-dawl tar-riskju għoli ta’ manipulazzjonijiet, u b’hekk tikkonferma l-validità tat-tħassib etiku tal-ISU. Id-Dubai Icederby huwa l-uniku avveniment ta’ pattinaġġ ta’ parti terza li ma ġiex approvat taħt is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel tal-ISU.

____________