Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 26 февруари 2021 г. — Get Fresh Cosmetics Limited v Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Дело C-122/21)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Жалбоподател: Get Fresh Cosmetics Limited

Ответник: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 2 от Директива 87/357/ЕИО на Съвета1 от 25 юни 1987 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с продукти, чийто външен вид се различава от съдържанието им и които застрашават здравето или безопасността на потребителите да се тълкува в смисъл, че под продукти, посочени в параграф 1 от този член следва да се разбират такива, които макар да не са хранителни стоки, притежават елементи като форма, мирис, цвят, външен вид, опаковка, етикетиране, обем или размер, които могат да доведат в заблуда потребители, и особено деца, че става дума за хранителни стоки, в резултат на което да ги поставят в устата си, да ги смучат или преглъщат, което действие може да създаде заплаха, когато въз основа на конкретни и обективни доказателства е установено, че това може да причини, например, задушаване, натравяне, или перфорация или запушване на храносмилателния им тракт?

2)    При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли тежестта на доказване да е върху компетентния надзорен орган на държавата членка?

____________

1 Директива на Съвета от 25 юни 1987 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с продукти, чийто външен вид се различава от съдържанието им и които застрашават здравето или безопасността на потребителите (ОВ L 192, 1987 г., стр. 49; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 7, стр. 246).