Language of document :

Жалба, подадена на 26 февруари 2021 г. от Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Комисия

(Дело C-123/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (представители: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Други страни в производството: Европейска комисия, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA и Caviro Distillerie Srl

Искания

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд от 16 декември 2020 г. по дело T-541/18,    

да уважи исканията, които жалбоподателят е направил в жалбата си до Общия съд, и да отмени спорния регламент1 в частта, която същият се отнася до жалбоподателя, а при условията на евентуалност — изцяло, в съответствие с член 61 от Статута на Съда, и

да осъди ответника и встъпилите страни да заплатят съдебните разноски, които жалбоподателят е направил в настоящото производство по обжалване и в производството пред Общия съд по дело T-541/18, или

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане на някое или всички искания на жалбоподателя според етапа на производството и

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание за обжалване: точки 64, 65 и 74 от обжалваното решение са опорочени поради грешка при прилагане на правото, тъй като в тях се посочва, че законосъобразността на актовете на правото на Съюза, приети на основание член 2, параграф 7 от основния регламент2 , не може да бъде проверявана от гледна точка на Протокола за присъединяването на Китайската народна република към СТО (наричан по-нататък „Присъединителният протокол“). При условията на евентуалност, обжалваното решение е опорочено поради грешка при прилагане на правото, тъй като в него не се признава, че член 2, параграф 7 от основния регламент е изключение от правилата на член 2, параграфи l—6 от същия, което конкретно по отношение на вноса на Китай в Съюза би могло да се прилага само на основание член 15, буква a), подточка ii) и буква d) от Присъединителния протокол, и то докато тези разпоредби са в сила. Решението на Комисията да използва в случая с жалбоподателя Аржентина като държава аналог е неправилно от гледна точка както на правилата на Съюза, така и на правилата на СТО. Този подход е причина за Комисията да установи по отношение на жалбоподателя много висок дъмпингов марж, какъвто обаче не би имало, ако Комисията вместо това беше приложила по отношение на жалбоподателя разпоредбите на член 2, параграфи l—6 от основния регламент.

Второ основание за обжалване: изводите на Общия съд в точки 103, 106, 109—112, 114, 116, 117, 120 и 121 от обжалваното решение са опорочени поради явна грешка при прилагане на правото, тъй като в тях се приема, че Комисията не е нарушила член 3, параграфи 1, 2 и 5 и член 11, параграфи 2 и 9 от основния регламент и задължението си за полагане на грижа и за добра администрация, като при преценката си за състоянието на производството на винена киселина в Съюза не е отчела производителността и търговската дейност на Distilerie Mazzari, най-големият, печеливш и успешен производител на винена киселина в Съюза, както и факта, че необмислени инвестиционни решения на някои производители на винена киселина в Съюза са се отразили отрицателно на тяхната производителност.

Трето основание за обжалване: изводите на Общия съд в точки 138, 139, 145—147, 150 и 152 от обжалваното решение са опорочени поради явни грешки при прилагане на правото, тъй като в тях се приема, че Комисията не е нарушила член 3, параграфи 1, 2 и 5 и член 11, параграф 2 от основния регламент и задължението си за полагане на грижа и за добра администрация, като при преценката си относно вероятността от повторно възникване на вреда е отказала да отчете дейността на Hangzhou Bioking, най-големият китайски износител на винена киселина за Съюза, както и отражението на климатичните промени и разликите между крайната употреба на синтетично и на естествено произведената винена киселина.

Четвърто основание за обжалване: в точки 171 и 173—177 от обжалваното решение Общият съд е допуснал грешки при прилагане на правото, като е заключил, че в случая Комисията своевременно е известила жалбоподателя за всички съществени факти и съображения. Ако Комисията беше изпълнила задълженията си съгласно член 3, параграф 2, член 11, параграф 2, член 6, параграф 7, член 19, параграфи 2 и 4 и член 20, параграфи 2 и 4 от основния регламент, както и съгласно член 6, параграф 4 и член 6, параграф 2 от Антидъмпинговото споразумение на СТО, жалбоподателят щеше да представи на Комисията стойностни коментари и съответно изводите за уязвимостта на промишлеността на Съюза и за вероятността от повторно възникване на вреда биха били различни и в полза на жалбоподателя.

Освен това жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешки при преценката, в съответствие с член 296 ДФЕС, на твърденията на жалбоподателя за (1) липсата на правно основание за прилагането със спорния регламент на член 2, параграф 7 от основния регламент — в точка 187 от обжалваното решение; (2) състоянието на производството на винена киселина в Съюза — в точка 188 от обжалваното решение; и (3) вероятността от повторно възникване на вреда и значението на производителността на Hangzhou Bioking — в точка 189 от обжалваното решение. Тези твърденията е следвало съответно да бъдат разгледани във връзка с първото и четвъртото основание за отмяна, които жалбоподателят е посочил в жалбата си до Общия съд.

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/921 на Комисията от 28 юни 2018 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 164, 2018 г., стр. 14).

2 Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 2016 г., стр. 21).