Language of document :

Žaloba podaná dne 7. července 2022 – Nordea Rahoitus Suomi v. SRB

(Věc T-432/22)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nordea Rahoitus Suomi Oy (Helsinky, Finsko) (zástupci: H. Berger a M. Weber, advokáti)

Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) ze dne 11. dubna 2022, dokument č. SRB/ES/2022/18, včetně Příloh I, II a III, v rozsahu, v němž se týkají příspěvku předem žalobkyně, a

uložil SRB náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející z toho, že SRB porušil článek 69 nařízení (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 20141 a články 16, 17, 41 a 52 Listiny základních práv Evropské unie tím, že zaujal dynamický přístup pro určení cílové úrovně příspěvků předem.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že určení cílové úrovně ze strany SRB v napadeném rozhodnutí je stiženo zjevně nesprávným posouzením, pokud jde o očekávanou míru růstu pojištěných vkladů a posouzení současného hospodářského cyklu.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že SRB porušil čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 a články 16, 17 a 52 Listiny základních práv Evropské unie, tím, že při určení roční cílové úrovně neuplatnil závaznou horní hranici 12,5 % na cílovou úroveň.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z toho, že články 69 a 70 nařízení (EU) č. 806/2014 porušují zásadu stanovení příspěvků na základě rizik a zásadu proporcionality, čímž jsou porušeny články 16, 17 a 52 Listiny základních práv Evropské unie, pokud by cílové úrovně měly být určeny dynamicky a horní hranice stanovená v čl. 70 odst. 2 tohoto nařízení by se neuplatnila, jak by tomu bylo v případě, že by napadené rozhodnutí zůstalo v platnosti.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014, L 225, s. 1).