Language of document :

7. juulil 2022 esitatud hagi – Nordea Rahoitus Suomi versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(kohtuasi T-432/22)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Nordea Rahoitus Suomi Oy (Helsingi, Soome) (esindajad: advokaadid H. Berger ja M. Weber)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada SRB 11. aprilli 2022. aasta otsus, dokument nr SRB/ES/2022/18, seal hulgas lisad I, II ja III, osas, mis puudutab hageja ennetavalt kogutavat osamakset, ja

mõista kohtukulud välja SRB-lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, et SRB rikkus 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/20141 artiklit 69 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 16, 17, 41 ja 52, kui ta ennetavalt kogutavate osamaksete sihttaseme kindlaksmääramisel lähtus dünaamilisest lähenemisviisist.

Teine väide, et SRB poolt vaidlustatud otsuses sihttaseme kindlaksmääramine sisaldab ilmseid hindamisvigu seoses tagatud hoiuste oodatava kasvumääraga ja praeguse majandustsükli hindamisega.

Kolmas väide, et SRB rikkus määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõiget 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 16, 17 ja 52, kui ta aastase sihttaseme kindlaksmääramisel jättis kohaldamata sihttaseme siduva 12,5% ülempiiri.

Neljas väide, et mäüäruse (EL) nr 806/2014 artiklid 69 ja 70 rikuvad osamaksete riskipõhise määramise põhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet, rikkudes seeläbi Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 16, 17 ja 52, kui sihttase tuleks kindlaks määrata dünaamiliselt ja ülempiiri vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 70 lõikele 2 ei kohaldataks, nagu oleks siis, kui vaidlustatud otsus jäetakse muutmata.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1).