Language of document :

Caingean arna tabhairt an 7 Iúil 2022 — Nordea Rahoitus Suomi v An Bord Réitigh Aonair (Cás T-432/22)

Teanga an cháis: an Béarla

Páirtithe

Iarratasóir: Nordea Rahoitus Suomi Oy (Heilsincí, an Fhionlainn) (ionadaithe: H. Berger agus M. Weber, Dlíodóirí)

Cosantóir: An Bord Réitigh Aonair

An t-ordú atá á lorg

Iarrann an t-iarratasóir ar an gCúirt Ghinearálta:

cinneadh BRA an 11 Aibreán 2022, uimh. SRB/ES/2022/18, lena n-áirítear Iarscríbhinní I, II agus III, a chur ar neamhní, a mhéid a bhaineann sé le ranníocaíocht ex-ante an iarratasóra; agus

a ordú do BRA na costais a íoc.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí

Mar thaca leis an gcaingean, maíonn an t-iarratasóir ceithre shaincheist dlí.

An chéad saincheist dlí, lena n-éilítear gur sháraigh BRA Airteagal 69 de Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 an 15 Iúil 2014, 1 agus Airteagail 16, 17, 41 agus 52 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, trí chur chuige dinimiciúil a ghlacadh chun spriocleibhéal na ranníocaíochtaí ex ante a chinneadh.

An dara saincheist dlí, lena n-éilítear earráid fhollasach measúnaithe ag an SRB i gcinneadh an leibhéil sprice sa chinneadh atá faoi chonspóid maidir leis an ráta fáis a bhfuiltear ag súil leis i gcás taiscí faoi chumhdach agus maidir leis an meastóireacht ar an timthriall gnó reatha.

An tríú saincheist dlí, lena n-éilítear gur sháraigh BRA Airteagal 70(2) de Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 agus Airteagal 16, Airteagal 17 agus Airteagal 52 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh toisc nár chuir sé an uasteorainn 12.5 % atá ceangailteach i bhfeidhm ar an spriocleibhéal agus an spriocleibhéal bliantúil á chinneadh.

An ceathrú saincheist dlí, lena n-éilítear go bhfuil Airteagal 69 agus Airteagal 70 de Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ag sárú an phrionsabail maidir le socrú riosca-bhunaithe na ranníocaíochtaí agus prionsabal na comhréireachta, agus ar an gcaoi sin go sáraítear Airteagal 16, Airteagal 17 agus Airteagal 52 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, más rud é go bhfuil an spriocleibhéal le cinneadh ar bhealach dinimiciúil agus nach bhfuil an uasteorainn de réir Airteagal 70(2) den Rialachán sin le cur i bhfeidhm, mar a bheadh dá sheasfaí leis an gcinneadh atá faoi chonspóid.

____________

1     Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO 2014 L 225, lch. 1).