Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 септември 2011 г. - AZ/Комисия

(Дело F-26/10)1

(Публична служба - Повишаване - Процедура за повишаване за 2009 г. - Умения за работа на трети език - Наличие на дисциплинарно производство - Изключване от процедурата за повишаване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AZ (Thionville, Франция) (представители: адв. L. Levi и адв. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Комисия (представители: г-н D. Martin и г-н J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението за изключване на жалбоподателя от процедурата за повишаване за 2009 г. и осъждането на Комисията да му плати сума като обезщетение за неимуществените вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

AZ понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 179, 3.7.2010 г., стр. 58