Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 września 2011 r. - AZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-26/10)1

(Służba publiczna - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2009 r. - Umiejętność pracy w trzecim języku - Postępowanie dyscyplinarne -Wykluczenie z postępowania w sprawie awansu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AZ (Thionville, Francja) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o wykluczeniu skarżącego z postępowania w sprawie awansu za 2009 r. oraz zasądzenie od Komisji na jego rzecz kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

AZ pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 179 z 3.7.2010, s. 58.