Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. marts 2011 – Mioni mod Kommissionen

(Sag F-28/10) 1

(Personalesag – kontraktansatte – løn – udlandstillæg – betingelserne i artikel 4 i bilag VII til vedtægten – den faste bopæl forud for tiltrædelsen af tjenesten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruxelles, Belgien) (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, hvorved udbetalingen af det udlandstillæg, som sagsøgeren tidligere havde fået tildelt, blev bragt til ophør

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 179 af 3.7.2010, s. 58.