Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 15 maart 2011 – Mioni / Commissie

(Zaak F-28/10)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Bezoldiging – Ontheemdingstoelage – Voorwaarden van artikel 4 van bijlage VII bij Statuut – Gewone verblijfplaats vóór indiensttreding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de betaling van de eerder aan verzoeker toegekende ontheemdingstoelage stop te zetten

Dictum

Het beroep van Mioni wordt verworpen.

Mioni zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 179 van 03/07/2010, blz. 58.