Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 marca 2011 r. – Mioni przeciwko Komisji

(Sprawa F-28/10)1

(Służba publiczna – Personel kontraktowy – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Warunki przewidziane w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Zwykłe miejsce zamieszkania przed podjęciem służby)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zaprzestaniu wypłaty dodatku zagranicznego, który wcześniej został skarżącemu przyznany.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 Dz.U. C 179 z 3.7.2010, s. 58.