Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2010 r. - AG przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-25/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AG (przedstawiciele: adwokaci S. Rodriguez i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu skarżącej po zakończeniu okresu próbnego a także naprawienie poniesionej krzywdy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 maja 2009 r. o zwolnieniu w związku z decyzją z dnia 21 grudnia 2009 r. o oddaleniu zażalenia;

wskazanie jakie skutki wynikają dla organu powołującego ze stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji a w szczególności możliwości odbycia drugiego okresu próbnego lub przedłużenia okresu próbnego, po zakończeniu którego zostanie dokonana ponowna ocena jej wyników w pracy;

zasądzenie od strony pozwanej naprawienia poniesionej przez skarżącą krzywdy, zarówno na płaszczyźnie zawodowej i finansowej (w odniesieniu do wynagrodzenia i korzyści, które skarżąca powinna otrzymywać w okresie od dnia 16 maja 2009 r. do dnia przywrócenia jej do pracy w wyniku stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji) jak i osobistej (w odniesieniu do wstępnej i przykładowej kwoty 50000 EUR);

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________