Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2010 r. - Kaskarelis przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego, dodatku na zagospodarowanie i zwrotu kosztów podróży.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji PMO odmawiającej przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego, dodatku na zagospodarowanie i zwrotu kosztów podróży oraz decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę oddalającej zażalenie skarżącego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________