Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 16 септември 2011 г. — Van Arum/Парламент

(Дело F-138/07)1

Език на производството: нидерландски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 92, 12.4.2008 г., стр. 48.