Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2008 г. - Nijs/Cметна палата

(Дело F-136/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Предварителна жалба - Липса - Срок за обжалване - Закъснение - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представители: първоначално F. Rollinger, впоследствие F. Rollinger и A. Hertzog, avocats)

Ответник: Cметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Corstens)

Предмет на делото

Отмяна, от една страна, на решението на органа по назначаването от 5 септември 2007 г. относно понижение на жалбоподателя в степен AD 9, стъпка 5 вследствие на дисциплинарно производство и, от друга страна, на решенията за отстраняване от длъжност, за образуване срещу него на административно разследване и за неповишаване в степен AD 11 през 2007 г. - Искане за обезщетение на неимуществени и имуществени вреди.

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Nijs да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 79, 29.3.2008 г., стр. 37.