Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 26. jūnija rīkojums - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-136/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iepriekšēja sūdzība - Neesamība - Termiņš prasības celšanai - Nokavējums - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvji - sākotnēji F. Rollinger, pēc tam - F. Rollinger un A. Hertzog, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J.-M. Stenier un G. Corstens)

Priekšmets

Pirmkārt, iecēlējinstitūcijas 2007. gada 5. septembra lēmuma pēc disciplinārās procedūras prasītāju pazemināt AD 9 pakāpes 5. līmenī un, otrkārt, lēmumu atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas, uzsākt pret viņu administratīvu izmeklēšanu un viņu nepaaugstināt AD 11 pakāpē 2007. gadā atcelšana - Prasība atlīdzināt morālo un mantisko kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Nijs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 79, 29.03.2008., 37. lpp.