Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 26 juni 2008 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-136/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Voorafgaande klacht - Geen - Klachttermijn - Te late indiening - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Rollinger, vervolgens F. Rollinger en A. Hertzog, advocaten)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Corstens, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 5 september 2007 om verzoeker na een tuchtprocedure terug te zetten in de rang AD 9, salaristrap 5, en, anderzijds, van de besluiten om hem te schorsen, een administratief onderzoek naar hem in te stellen en hem in 2007 niet tot de rang AD 11 te bevorderen - Vordering tot vergoeding van de materiële en immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Nijs wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 79 van 29.03.2008, blz. 37.