Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 26. júna 2008 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-136/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Predchádzajúca sťažnosť - Nepodanie - Lehota na podanie žaloby - Oneskorenie - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: pôvodne F. Rollinger, neskôr F. Rollinger a A. Hertzog, advokáti)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 5. septembra 2007 o zaradení žalobcu do platovej triedy AD 9 platového stupňa 5 po disciplinárnom konaní a na druhej strane zrušenie rozhodnutí o pozastavení výkonu jeho funkcií, začatí administratívneho vyšetrovania proti nemu a o jeho nepovýšení do platovej triedy AD 11 v roku 2007 - Návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Nijs je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 79, 29.3.2008, s. 37.