Language of document :

Žaloba podaná dne 6. prosince 2007 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-136/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Aalst, Belgie) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení jednak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. září 2007 o zařazení žalobce na základě disciplinárního řízení do nižší platové třídy AD 9 platového stupně 5, a jednak rozhodnutí o zproštění jeho funkcí, zahájení správního šetření vůči jeho osobě a jeho nepovýšení do platové třídy AD 11 v roce 2007. Žádost o náhradu morální a materiální újmy

Návrhová žádání žalobce

zrušit výslovné rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. září 2007 o zařazení žalobce do nižší platové třídy AD 9 platového stupně 5 na základě disciplinárního řízení zahájeného dne 27. září 2006;

zrušit související a navazující rozhodnutí, zejména rozhodnutí ze dne 26. září 2006 o zproštění žalobce jeho funkcí, rozhodnutí ze dne 27. září 2007 zahájení správního šetření vůči jeho osobě a rozhodnutí o jeho nepovýšení do platové třídy AD 11 v roce 2007;

zrušit rozhodnutí omezené schůze Účetního dvora ze dne 8. března 2007 o obnovení mandátu Michela Hervého ode dne 1. července 2007 na období šesti let;

uložit Účetnímu dvoru zaplatit žalobci částku 10 000 eur jako náhradu morální újmy utrpěné v průběhu disciplinárního řízení a po jeho skončení, jakož i jako náhradu majetkové újmy tvořené rozdílem mezi platem pobíraným žalobcem od data vstupu posledních rozhodnutí o povýšení v účinnost a platem, na který by měl žalobce nárok v případě povýšení k tomuto datu;

uložit Účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________