Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 6. decembrī - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-136/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Aalst (Beļģija) (pārstāvis - F. Rollinger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, iecēlējinstitūcijas 2007. gada 5. septembra lēmuma pēc disciplinārās procedūras prasītāju pazemināt AD 9 pakāpes 5. līmenī, otrkārt, lēmumu atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas, uzsākt pret viņu administratīvu izmeklēšanu un viņu nepaaugstināt AD 11 pakāpē 2007. gadā atcelšana. Prasība atlīdzināt morālo un mantisko kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 5. septembra lēmumu, ar kuru pēc 2006. gada 27. septembrī uzsāktās disciplinārās procedūras prasītājs ir pazemināts AD 9 pakāpes 5. līmenī;

atcelt saistītos un turpmākos lēmumus, proti, 2006. gada 26. septembra lēmumu atstādināt prasītāju no amata pienākumu pildīšanas, 2007. gada 27. septembra lēmumu uzsākt pret viņu administratīvu izmeklēšanu un lēmumu viņu nepaaugstināt AD 11 pakāpē 2007. gadā;

atcelt Revīzijas palātas ierobežotās sanāksmes 2007. gada 8. marta lēmumu 2007. gada 1. jūlijā atjaunot Michel Hervé pilnvaras uz sešiem gadiem;

piespriest Revīzijas palātai samaksāt prasītājam EUR 10 000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts disciplinārās procedūras laikā un pēc tās, kā arī zaudējumiem, kurus veido atšķirība starp algām, ko viņš saņēma kopš dienas, kad stājās spēkā pēdējie lēmumi par paaugstināšanu amatā, un algām, kuras viņam būtu bijis tiesības saņemt, ja minētajos datumos viņš būtu paaugstināts amatā;

piespriest Revīzijas Palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________