Language of document :

Žaloba podaná 6. decembra 2007 - Nijs/Dvor audítorov

(vec F-136/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Aalst, Belgicko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 5. septembra 2007 o zaradení žalobcu do platovej triedy AD 9 platového stupňa 5 po disciplinárnom konaní a zrušenie rozhodnutí o pozastavení výkonu jeho funkcií, začatí administratívneho vyšetrovania proti nemu a o jeho nepovýšení do platovej triedy AD 11 v roku 2007 na strane druhej - Návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť výslovné rozhodnutie menovacieho orgánu z 5. septembra 2007 o zaradení žalobcu do platovej triedy AD 9 platového stupňa 5 po disciplinárnom konaní začatom 27. septembra 2006,

zrušiť súvisiace a nasledujúce rozhodnutia, najmä rozhodnutie z 26. septembra 2007 o pozastavení výkonu jeho funkcií, rozhodnutie z 27. septembra 2007 o začatí administratívneho vyšetrovania proti nemu a rozhodnutie o jeho nepovýšení do platovej triedy AD 11 v roku 2007,

zrušiť rozhodnutie obmedzenej uzavretej schôdze Dvora audítorov z 8. marca 2007 o obnovení mandátu pána Michel Hervé od 1. júla 2007 na obdobie šiestich rokov,

zaviazať Dvor audítorov, aby zaplatil žalobcovi sumu 10 000 eur za nemajetkovú ujmu, ktorú utrpel počas disciplinárneho konania a po jeho skončení, ako aj za náhradu majetkovej ujmy, ktorú predstavuje rozdiel medzi platmi, ktoré poberal od dátumu účinnosti posledných rozhodnutí o povýšení a platmi, na ktoré by mal nárok v prípade povýšenia k tomuto dátumu,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania.

____________