Language of document :

Talan väckt den 6 december 2007 - Bart Nijs mot Revisionsrätten

(Mål F-136/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Aalst, Belgien) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring dels av tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 september 2007 att flytta ner sökanden till lönegrad AD 9, löneklass 5, efter ett disciplinförfarande, dels av besluten att avstänga sökanden från sin tjänst, att inleda ett administrativt förfarande mot honom och att inte befordra honom till lönegrad AD 11 år 2007. Yrkande om ersättning för ideell och ekonomisk skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens uttryckliga beslut av den 5 september 2007 att flytta ner sökanden till lönegrad AD 9, löneklass 5, efter ett disciplinförfarande som inleddes den 27 september 2006,

ogiltigförklara anknutna och följande beslut, däribland beslutet av den 26 september 2006 att avstänga sökanden från sin tjänst, beslutet av den 27 september 2007 att inleda ett administrativt förfarande mot honom och beslutet att inte befordra honom till lönegrad AD 11 år 2007,

ogiltigförklara revisionsrättens beslut av den 8 mars 2007 att förnya Michel Hervés förordnande med sex år från och med den 1 juli 2007,

förplikta revisionsrätten att till sökanden utge 10 000 euro för den ideella skada denne har lidit under och till följd av disciplinförfarandet, samt att utge ersättning för den ekonomiska skada som denne lidit, vilken uppgår till mellanskillnaden mellan den lön som han har uppburit sedan de senaste besluten om befordringar och den lön han skulle ha uppburit om han hade befordrats med verkan från och med samma dag,

förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

____________