Language of document :

Žaloba podaná 4. decembra 2007 - Sergio a i./Komisia

(vec F-137/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giovanni Sergio (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: M. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie "Protokolu dohody medzi profesijnými a odborárskymi organizáciami (OSP) a Generálnym riaditeľstvom pre personál a administratívu (DG ADMIN)", ako aj zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, potvrdených protokolom z 19. decembra 2006, a zrušenie rozhodnutia zo 14. novembra 2006 - Návrh na náhradu škody vo forme symbolického eura

Návrhy žalobcu

zrušiť "Protokol dohody medzi profesijnými a odborárskymi organizáciami (OSP) a DG ADMIN o pridelení prostriedkov na zastupovanie personálu v roku 2006", ktoré bolo oznámené tajomníkovi Alliance, ako aj predsedom Union Syndicale Fédérale (USF) a Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) v liste z 19. decembra 2006 zaslanom generálnym riaditeľom pre personál a administratívu,

zrušiť individuálne rozhodnutia o pozastavení povinnosti vykonávať svoje pracovné úlohy v prospech zástupcov "Alliance" a/alebo "FFPE" na základe tohto protokolu alebo na základe výpočtu z 26. mája 2006 o zastúpení OSP na základe výsledkov volieb z mája 2006 v miestnej sekcii v Bruseli, ktoré boli potvrdené v protokole z 19. decembra 2006,

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa pre personál a administratívu zo 14. novembra 2006, ktorým bolo ukončené dočasné preloženie pána Marquez-Garcia na polovičný úväzok a ktorým sa znova dosadzuje na svoje pracovné miesto na plný úväzok,

zaviazať Komisiu, aby zaplatila každému žalobcovi symbolické euro ako náhradu nemajetkovej a politickej ujmy, ktorú utrpeli ako zástupcovia Union Syndicale, a ako náhradu nemajetkovej ujmy a ujmy na služobnom postupe, ktorú utrpeli ako úradníci alebo zamestnanci,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________