Language of document : ECLI:EU:F:2008:114

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 11. septembrī

Lieta F‑135/07

Daniele Smadja

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana amatā – Klasificēšana līmenī – Jauna prasītājas iecelšana tajā pašā amatā pēc viņas pirmās iecelšanas amatā atcelšanas ar Pirmās instances tiesas spriedumu – Samērīguma princips – Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru D. Smadža [D. Smadja] lūdz atcelt Komisijas 2006. gada 21. decembra lēmumu, ar kuru noteikta viņas klasificēšana A*15 pakāpes 1. līmenī un darba stāžs 2005. gada 1. novembra līmenī pēc viņas jaunās iecelšanas Ārējo sakaru ģenerāldirektorāta B direkcijas “Daudzpusējās attiecības un cilvēktiesības” direktores amatā 2005. gada 15. novembrī, kas notika pēc viņas pirmās iecelšanas šajā pašā amatā atcelšanas ar Pirmās instances tiesas 2005. gada 29. septembra spriedumu lietā T‑218/02 Napoli Buzzanca/Komisija (Krājums‑CDL, I‑A‑267. lpp. un II‑1221. lpp.).

Nolēmums: Atcelt Komisijas 2006. gada 21. decembra lēmumu, ar kuru noteikta prasītājas klasificēšana A*15 pakāpes 1. līmenī un darba stāžs 2005. gada 1. novembra līmenī. Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Kandidatūras noraidījuma atcelšana pamatojuma trūkuma dēļ un sekmīgā kandidāta iecelšana amatā – Jauna iecelšana amatā pēc noraidījuma pamatojuma

(EKL 233. pants)

Kad administrācija izpilda spriedumu, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, tai, ievērojot res judicata, ir jāievēro Kopienu tiesību principi, tajā skaitā samērīguma un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi, kā arī pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses, kas nosaka, ka kompetentā iestāde ņem vērā faktoru, kuri var ietekmēt tās lēmumu, kopumu un ka tā turklāt ņem vērā ne tikai dienesta intereses, bet arī attiecīgā ierēdņa intereses.

Ja ar spriedumu ir atcelts kandidatūras noraidījums un līdz ar to, nenorādot pamatojumu, ir atcelta sekmīgā kandidāta iecelšana amatā, neizsakot par to nevienu iebildumu saistībā ar iekšējo tiesiskumu, un ja administrācija pēc procedūras atsākšanas un jauna lēmuma par noraidītā kandidāta noraidīšanu pamatošanas ir nolēmusi atkārtoti iecelt amatā sekmīgo kandidātu, bet šajā laikā Civildienesta noteikumos notikušo izmaiņu dēļ piešķirot viņam daudz zemāku pakāpi nekā tā, kura viņam piešķirta pirmās iecelšanas amatā laikā, administrācijai ir jāmeklē risinājums, ar kuru, ievērojot res judicata, ir iespējams izvairīties no sekmīgā kandidāta klasificēšanas pazemināšanas, kas, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, par kuru ir vainojama administrācija un ko ir atzinusi tiesa, dienesta intereses, kā arī minētā kandidāta pamatotās intereses, lai šī pārkāpuma dēļ netiktu pazemināta viņa klasificēšana, būtu viņa sākotnējās iecelšanas amatā atcelšanas pārmērīgas sekas. Tādējādi administrācija, neierobežojot res judicata un sprieduma, ar kuru atcelts tiesību akts, sekas, var, ar atpakaļejošu spēku nosakot jaunās iecelšanas amatā sekas, sākot no sākotnējās iecelšanas amatā, nodrošināt sekmīgajam kandidātam augstāku klasificēšanu par to, kura viņam bija sprieduma pasludināšanas dienā. Šāda risinājuma vai citu pasākumu, ar kuriem tiktu saskaņotas dienesta intereses un kandidāta pamatotās intereses, neesamības gadījumā administrācija ir pārkāpusi samērīguma principu un pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses.

(skat. 35.–37., 39., 40. un 45.–49. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1980. gada 5. jūnijs, 24/79 Oberthür/Komisija, Recueil, 1743. lpp., 13. punkts; 1993. gada 6. jūlijs, C‑242/90 P Komisija/Albani u.c., Recueil, I‑3839. lpp., 13. un 14. punkts; 1994. gada 29. jūnijs, C‑298/93 P Klinke/Tiesa, Recueil, I‑3009. lpp., 38. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 20. jūnijs, T‑133/89 Burban/Parlaments, Recueil, II‑245. lpp., 27. punkts; 1998. gada 12. maijs, T‑159/96 Wenk/Komisija, Recueil FP, I‑A‑193. un II‑593. lpp., 121. punkts; 1999. gada 1. jūnijs, T‑114/98 un T‑115/98 Rodríguez Pérez u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑97. un II‑529. lpp., 32. punkts; 2002. gada 13. marts, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 un T‑364/00 Martínez Alarcón u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑37. un II‑161. lpp., 97. punkts; 2004. gada 31. marts, T‑10/02 Girardot/Komisija, Recueil FP, I‑A‑109. un II‑483. lpp., 86. punkts; 2005. gada 29. septembris, T‑218/02 Napoli Buzzanca/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑267. un II‑1221. lpp.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 28. jūnijs, F‑21/06 Da Silva/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 80. punkts.