Language of document : ECLI:EU:F:2008:114

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 11. septembra 2008

Vec F‑135/07

Daniele Smadja

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie – Zaradenie do platového stupňa – Nové vymenovanie žalobkyne na rovnaké miesto po zrušení jej prvého vymenovania rozsudkom Súdu prvého stupňa – Zásada proporcionality – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Povinnosť starostlivosti“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou D. Smadja navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2006, ktorým bola zaradená do platovej triedy A*15, platového stupňa 1 s odpracovanými rokmi platového stupňa k 1. novembru 2005, po jej novom vymenovaní 15. novembra 2005 ako riaditeľky riaditeľstva B „Multilaterálne vzťahy a ľudské práva“ generálneho riaditeľstva „Vonkajšie vzťahy“ v dôsledku zrušenia jej prvého vymenovania na rovnaké pracovné miesto rozsudkom Súdu prvého stupňa z 29. septembra 2005, Napoli Buzzanca/Komisia (T‑218/02, Zb. VS s. I‑A‑267, II‑1221)

Rozhodnutie: Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2006, ktorým bola žalobkyňa zaradená do platovej triedy A*15, platového stupňa 1 s odpracovanými rokmi platového stupňa k 1. novembru 2005, sa zrušuje. Komisia znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Rozsudok o zrušení – Účinky – Zrušenie zamietnutia kandidatúry a vymenovania vybraného uchádzača pre nedostatok odôvodnenia – Nové vymenovanie uchádzača po odôvodnení zamietnutia

(Článok 233 ES)

Pokiaľ administratíva vykonáva rozsudok o zrušení, je povinná rešpektovať právnu silu rozhodnutej veci a dodržiavať zásady práva Spoločenstva, predovšetkým zásady proporcionality a ochrany legitímnej dôvery, ako aj povinnosť starostlivosti, ktorá znamená najmä to, že príslušný orgán prihliada na všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodnutie, a pritom zohľadňuje nielen záujem služby, ale aj záujem dotknutého úradníka.

Pokiaľ teda rozsudok zrušil zamietnutie kandidatúry a v dôsledku toho vymenovanie vybraného uchádzača pre nedostatok odôvodnenia, bez toho, aby uviedol nejakú výhradu, pokiaľ ide o vnútornú zákonnosť tohto zamietnutia a pokiaľ sa administratíva potom, ako zopakovala konanie a odôvodnila nové rozhodnutie o zamietnutí kandidatúry odmietnutého uchádzača, rozhodla znovu vymenovať vybraného uchádzača, avšak ho zaradila oveľa nižšie ako pri prvom vymenovaní z dôvodu zmeny služobného poriadku, ku ktorej medzitým došlo, musí administratíva hľadať riešenie, ktoré rešpektuje právnu silu rozhodnutej veci a zároveň umožní zabrániť tomu, aby bol vybraný uchádzač zaradený nižšie, čo by predstavovalo neprimeraný následok zrušenia jeho pôvodného vymenovania vzhľadom na povahu nezrovnalosti pripísateľnej administratíve, za ktorú súd uložil sankciu, na záujem služby, ako aj na legitímny záujem uvedeného uchádzača na tom, aby jeho zaradenie nebolo znížené z dôvodu tohto pochybenia. Administratíva tak môže, bez toho, aby porušila právnu silu rozhodnutej veci a účinky rozsudku o zrušení, zaručiť vybranému uchádzačovi vyššie zaradenie, ktoré mal v deň vyhlásenia rozsudku tým, že účinky nového vymenovania nechá spätne pôsobiť ku dňu pôvodného vymenovania. V prípade neprijatia tohto riešenia alebo akéhokoľvek iného opatrenia, ktoré zosúladí záujem služby a legitímny záujem uchádzača, poruší zásadu proporcionality a svoju povinnosť starostlivosti.

(pozri body 35 – 37, 39, 40 a 45 – 49)

Odkaz:

Súdny dvor: 5. júna 1980, Oberthür/Komisia, 24/79, Zb. s. 1743, bod 13; 6. júla 1993, Komisia/Albani a i., C‑242/90 P, Zb. s. I‑3839, body 13 a 14; 29. júna 1994, Klinke/Súdny dvor, C‑298/93 P, Zb. s. I‑3009, bod 38

Súd prvého stupňa: 20. júna 1990, Burban/Parlament, T‑133/89, Zb. s. II‑245, bod 27; 12. mája 1998, Wenk/Komisia, T‑159/96, Zb. VS s. I‑A‑193, II‑593, bod 121; 1. júna 1999, Rodríguez Pérez a i./Komisia, T‑114/98 a T‑115/98, Zb. VS s. I‑A‑97, II‑529, bod 32; 13. marca 2002, Martínez Alarcón a i./Komisia, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 a T‑364/00, Zb. VS s. I‑A‑37, II‑161, bod 97; 31. marca 2004, Girardot/Komisia, T‑10/02, Zb. VS s. I‑A‑109, II‑483, bod 86; 29. septembra 2005, Napoli Buzzanca/Komisia, T‑218/02, Zb. VS s. I‑A‑267, II‑1221

Súd pre verejnú službu: 28. júna 2007, Da Silva/Komisia, F‑21/06, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 80