Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 6 май 2009 г. - Sergio и др./Комисия

(Дело F-137/07)1

(Публична служба - Права и задължения - Синдикална свобода - Меморандум за разбирателство Комисия - синдикални и професионални организации - Индивидуални решения за командироване/освобождаване от длъжност, основани на меморандум - Увреждащ акт - Процесуална легитимация - Длъжностно лице, действащо в качеството си на частно лице, а не за сметка на синдикална организация - Недопустимост - Уведомяване на адвоката на жалбоподателите за отхвърлянето на жалбата - Момент, от който започва да тече срокът за обжалване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giovanni Sergio (Брюксел, Белгия) и други (представител: M. Lucas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: г-н J. Currall и г-жа B. Eggers)

Предмет

От една страна отмяната на "Меморандум за разбирателство между Синдикалните и професионалните организации (СПО) и Генерална дирекция "Персонал и администрация (ГД ADMIN)", както и на решенията на органа по назначаването (ОН), потвърдени с протокола от 19 декември 2006 г., и на решението от 14 ноември 2006 г., и от друга страна, искане за обезщетение под формата на едно символично евро.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Sergio, г-н Blanchard, г-н Marquez-Garcia, г-н Scheuer и г-н Wurzler да заплатят съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 79, 29.3.2008 г., стр. 37.