Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums - Sergio u.c./Komisija

(lieta F-137/07) 1

Civildienests - Tiesības un pienākumi - Biedrošanās brīvība - Nodomu protokols starp Komisiju un arodbiedrībām un profesionālajām organizācijām - Individuāli lēmumi par norīkojumu/par atbrīvojumu no dienesta uz protokola pamata - Nelabvēlīgs akts - Tiesības celt prasību - Ierēdnis, kas ceļ prasību savā vārdā, nevis arodbiedrības labā - Nepieņemamība - Paziņojums prasītāju advokātam par sūdzības noraidīšanu - Termiņa prasības celšanai sākums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giovanni Sergio, Brisele (Beļģija), un citi (pārstāvis - M. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Pirmkārt, "Arodbiedrību un profesionālo organizāciju (APO) un Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta (ĢD ADMIN) nodomu protokola", kā arī iecēlējinstitūcijas (AIPN) lēmumu, kuri apstiprināti ar 2006. gada 19. decembra protokolu, un 2006. gada 14. novembra lēmuma atcelšana un, otrkārt, prasība par simbolisku zaudējumu atlīdzību EUR 1 apmērā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Sergio, Blanchard, Marquez-Gracia, Scheuer un Wurzler atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 79, 29.03.2008., 37. lpp.