Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 maja 2009 r. -Sergio i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-137/07)1

(Służba publiczna - Prawa i obowiązki - Wolność zrzeszania się - Protokół porozumienia między Komisją i Organizacjami Związkowymi i Zawodowymi - Indywidualne decyzje o oddelegowaniu/udostępnianiu mające za podstawę protokół - Niekorzystny akt - Legitymacja procesowa - Urzędnik działający na własny rachunek a nie na rachunek organizacji związkowej - Niedopuszczalność -Powiadomienie adwokata skarżących o odrzuceniu zażalenia - Początek biegu terminu na złożenie skargi)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giovanni Sergio (Bruksela, Belgia) i inni (przedstawiciel: M. Lucas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: M. J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności "Protokołu porozumienia między Organizacjami Związkowymi i Zawodowymi (OSP) a Dyrekcją Generalną do spraw Personelu i Administracji (DG AMIN)" a także decyzji organu powołującego utrzymanych w mocy protokołem z dnia 19 grudnia 2006 r. i decyzji z dnia 14 listopada 2006 r. i z drugiej strony żądanie odszkodowania w symbolicznej wysokości 1 EUR.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona.

Panowie Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer i Wurzler zostają obciążeni kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 79 z 29.03.2008., s. 37.