Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. mája 2009 - Sergio a i./Komisia

(vec F-137/07)1

(Verejná služba - Práva a povinnosti - Sloboda združovať sa v odborových organizáciách - Protokol o dohode medzi Komisiou a odborovými a profesijnými organizáciami - Individuálne rozhodnutia o dočasnom preložení/uvoľnení zo služby na základe protokolu - Akt spôsobujúci ujmu - Aktívna legitimácia - Úradník konajúci vo vlastnom mene a nie v mene odborovej organizácie - Neprípustnosť - Oznámenie o zamietnutí sťažnosti adresované právnemu zástupcovi žalobcov - Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giovanni Sergio a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Curral a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Po prvé zrušenie "Protokolu o dohode medzi Profesijnými a odborárskymi organizáciami (OSP) a Generálnym riaditeľstvom Personál a administratíva (DG ADMIN)", ako aj zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, potvrdených protokolom z 19. decembra 2006 a zrušenie rozhodnutia zo 14. novembra 2006, a po druhé návrh na náhradu škody vo forme symbolického eura

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Páni Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer a Wurzler sú povinní nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 79, 29.3.2008, s. 37.