Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 26 juni 2008

Mål F-136/07

Bart Nijs

mot

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

”Personalmål – Tjänstemän – Föregående klagomål – Underlåtenhet – Tidsfrist för väckande av talan – Dröjsmål – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA om dels ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att flytta ned Bart Nijs från lönegrad AD 10, löneklass 6, till lönegrad AD 9, löneklass 5, och därmed sammanhängande och påföljande beslut, bland annat beslutet av den 26 september 2006 att stänga av honom från hans tjänst och det av den 27 september 2007 att inleda en administrativ utredning mot honom och inte befordra honom till lönegrad AD 11 år 2007, samt av revisionsrättens beslut av den 8 mars 2007 att förnya generalsekreterarens mandat för en ytterligare sexårsperiod med början den 1 juli 2007, dels ersättning för den ideella och ekonomiska skada han påstår sig ha lidit.

Avgörande: Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Bart Nijs ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

Förfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 35.1 d)

En talan som väckts av en tjänsteman där denne inte exakt anger vilka rättsakter som angrips och därmed inte uppfyller kraven i artikel 35.1 d i personaldomstolens rättegångsregler ska uppenbart avvisas.

(se punkt 24)

Hänvisning till förstainstansrätten den 24 mars 1993, T‑72/92, Benzler mot kommissionen, REG 1992, s. II‑347, punkterna 16, 18 och 19