Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2010. gada 28. oktobrī

Lieta F‑9/09

Isabel Vicente Carbajosa u.c.

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklātie konkursi EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 krāpšanas apkarošanas jomā – Nelabvēlīgs akts – Kandidātu izslēgšana priekšatlases testos gūto rezultātu dēļ – EPSO kompetences neesamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru I. Visente Karbahosa [I. Vicente Carbajosa] un divas citas Komisijas ierēdnes/pagaidu darbinieces lūdz atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) lēmumus attiecībā uz paziņojuma par atklātajiem konkursiem EPSO/AD/116/08 un EPSO/AD/117/08 sagatavošanu un publicēšanu un EPSO lēmumus saistībā ar priekšatlases testu un rakstisko pārbaudījumu vērtēšanu, kā arī atcelt minēto konkursu mutisko pārbaudījumu novērtējumu

Nolēmums Atcelt EPSO lēmumus neiekļaut I. Visenti Karbahosu to kandidātu sarakstā, kuri ir uzaicināti iesniegt pilnu pieteikumu konkursam EPSO/AD/117/08, un N. Lehtinenu [N. Lehtinen] un M. Menčenu [M. Menchén] – konkursam EPSO/AD/118/08. Prasību pārējā daļā noraidīt kā nepieņemamu. Komisija sedz visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Interese celt prasību – No konkursa izslēgts kandidāts, kurš lūdz atcelt visas konkursa darbības – Pieņemamība, kas attiecas vienīgi uz prasītāja izslēgšanu

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

2.      Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) – Konkursu ierēdņu iecelšanai amatā norise – EPSO loma – Palīdzība atlases komisijai

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 1., 4. un 7. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas

(Civildienesta noteikumu 91. pants)

1.      Kandidāta, kas ir izslēgts no to kandidātu saraksta, kuri ir uzaicināti iesniegt pilnu pieteikumu, lai, iespējams, saņemtu atļauju piedalīties atklātā konkursā, prasība atcelt konkursa procedūru ir pieņemama tikai tiktāl, ciktāl tā attiecas uz atteikumu viņu iekļaut attiecīgajā sarakstā.

(skat. 36. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 25. maijs, T‑173/99 Elkaïm un Mazuel/Komisija, Recueil FP, I‑A‑101. un II‑433. lpp., 23. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Kaut arī Eiropas Personāla atlases birojam (EPSO) uzticētie uzdevumi ir tādi, kas padara šo iestādi par svarīgu figūru Savienības politikas personāla atlases jomā noteikšanā un īstenošanā, tomēr saistībā ar konkursu ierēdņu iecelšanai amatā norisi tā loma – lai arī nozīmīga tiktāl, ciktāl šī iestāde palīdz atlases komisijai, – katrā ziņā ir pakārtota salīdzinājumā ar atlases komisijas lomu, kuru EPSO turklāt nevar aizstāt.

Lai gan saskaņā ar Civildienesta noteikumu III pielikuma 1. pantu paziņojumu par konkursiem, kurā ir precizēti nosacījumi, ar kādiem tiek piešķirta atļauja piedalīties konkursā, sagatavo iecēlējinstitūcija, tātad kopš 2002. gada – EPSO, tomēr, kā izriet no tā paša pielikuma 4. panta – kas tika pieņemts 2004. gada reformas gaitā, lai tajā iekļautu 7. pantu, kas ir veltīts uzdevumiem, kuri ir uzticēti EPSO –, kad konkursa procedūra ir sākusies, EPSO loma ir tikai izveidot to kandidātu sarakstu, kuri atbilst Civildienesta noteikumu 28. panta a)–c) punktā paredzētajiem nosacījumiem – proti, kandidāti ir kādas Savienības dalībvalsts pilsoņi, viņiem ir visas pilsoņiem pienākošās tiesības, viņi ir izpildījuši visas saistības, kuras noteiktas ar likumiem par militāro dienestu, un spēj sniegt attiecīgas atsauksmes par savu rakstura īpašību piemērotību paredzēto pienākumu veikšanai –, un nodot šo sarakstu kopā ar pieteikumiem atlases komisijas priekšsēdētājam. Tātad Civildienesta noteikumos EPSO nav piešķirtas funkcijas, kas ļautu tam pašam atlasīt personālu.

(skat. 48. un 49. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2010. gada 15. jūnijs, F‑35/08 Pachtitis/Komisija, 58. punkts, spriedums pārsūdzēts Vispārējā tiesā, lieta T‑361/10 P

3.      Ja Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) lēmums neiekļaut kandidātu to kandidātu sarakstā, kuri ir uzaicināti iesniegt pilnu pieteikumu konkursam, lai, iespējams, saņemtu atļauju piedalīties atklātā konkursā, ir atcelts, attiecīgās personas tiesības ir atbilstoši aizsargātas, ja iecēlējinstitūcija meklē šajā ziņā taisnīgu risinājumu, un nav vajadzības apstrīdēt konkursa rezultātus kopumā vai atcelt pēc tā notikušās iecelšanas amatā.

(skat. 60. un 62. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1983. gada 14. jūlijs, 144/82 Detti/Tiesa, Recueil, 2421. lpp., 33. punkts; 1993. gada 6. jūlijs, C‑242/90 P Komisija/Albani u.c., Recueil, I‑3839. lpp., 13. un 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 22. jūnijs, T‑32/89 un T‑39/89 Marcopoulos/Tiesa, Recueil, II‑281. lpp., 44. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 5. maijs, F‑53/08 Bouillez u.c./Padome, 82. un 83. punkts.