Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2009 r. - Faria przeciwko OHIM

(Sprawa F-7/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za okres od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny za okres od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 października 2008 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącą;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia z tytułu poniesionej krzywdy moralnej oszacowanego ex aequo et bono na 100 000 EUR;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

____________