Language of document : ECLI:EU:F:2009:157

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 25. novembrī

Lieta F‑11/09

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Veselības apdrošināšana – Pieteikuma atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus noraidījums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru L. Marcuccio lūdz atcelt, pirmkārt, Komisijas lēmumus, ar kuriem, pirmām kārtām, netieši noraidīts viņa 2007. gada 27. decembra lūgums atlīdzināt saskaņā ar parasto likmi dažādus medicīnisko pakalpojumu izdevumus un, otrām kārtām, viņa 2007. gada 27. decembra lūgums par “papildu” atlīdzināšanu, proti, pilnā apmērā attiecībā uz tiem pašiem medicīniskajiem pakalpojumiem; otrkārt, prasība atcelt Komisijas 2008. gada 16. oktobra lēmumu, ar kuru noraidīta viņa 2008. gada 17. jūnija sūdzība par minētajiem lēmumiem; treškārt, prasība piespriest Komisijai medicīnisko izdevumu pilna apmēra atmaksā samaksāt prasītājam summu EUR 356,18 apmērā vai arī citu summu, kādu Vispārējā tiesa šajā ziņā uzskatīs par pareizu un taisnīgu, un procentus 10 % apmērā gadā, veicot ikgadēju kapitalizāciju, sākot no dienas, kādu Vispārējā tiesa uzskatītu par pareizu

Nolēmums Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepamatotu un daļēji – kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Nelabvēlīgs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu – Piemērošanas joma – Pieteikums atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus – Ierēdnis, kas nav visu slimokases izdoto izrakstu adresāts

(Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa)

2.      Ierēdņi – Pārsūdzība – Nelabvēlīgs akts – Apstiprinošs tiesību akts – Izslēgšana –Tiesvedība – “Lis pendens” iebilde

(Civildienesta noteikumu 72. panta 1. punkts, 90. un 91. pants)

1.      Lēmums, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus, ir pietiekami pamatots, ja ar to ierēdnis ir informēts par veidu, kā ticis izskatīts viņa lūgums, kā arī tajā ir norādīti faktiskie un tiesiskie apstākļi, kas pamato viņam piešķirto avansu segšanu no Eiropas Kopienu veselības apdrošināšanas sistēmas. Pat pieņemot, ka viņš nav bijis visu izrakstu adresāts to sagatavošanas laikā, ieinteresētā persona ir bijusi spējīga izvērtēt iespēju vērsties Kopienu tiesā, ja kļūdainie izraksti ir tikuši pievienoti lēmumam par sūdzības noraidīšanu.

Tāpat un katrā ziņā pat pieņemot, ka šāds nelabvēlīgs lēmums nav pietiekami pamatots, tas būtu jāvērtē kā tāds, kurā ietverts vismaz pamatojuma sākums, ļaujot iesniegt iestādei papildu precizējumus tiesvedības laikā un izpildīt savu pienākumu norādīt pamatojumu.

(skat. 53., 58. un 59. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 20. septembris, T‑37/89 Hanning/Parlaments, Recueil, II‑463. lpp., 41. un 44. punkts.

2.      Lēmums, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt medicīnisko pakalpojumu izdevumus pilnā apmērā un kurā nav neviena jauna elementa salīdzinājumā ar iepriekš noraidītu identisku lūgumu, un kurš ir prasības Kopienu tiesā priekšmets, nemaina prasītāja juridisko situāciju un tādējādi nav nelabvēlīgs akts 90. un 91. panta izpratnē.

Pat pieņemot, ka šādu lēmumu varētu vērtēt kā pirmo lēmumu apstiprinošu aktu, ka to tādējādi varētu savienot ar otro minēto un šajā ziņā uzskatīt par nelabvēlīgu aktu, Kopienu tiesai, izskatot prasību pret šo lēmumu, vajadzētu pēc savas ierosmes norādīt, ka prasība ir vērsta pret vieniem un tiem pašiem lietas dalībniekiem, to pašu priekšmetu un balstīta uz vieniem un tiem pašiem pamatiem. Šādos apstākļos prasība netiktu apmierināta lis pendens iebildes dēļ un tādējādi būtu acīmredzami nepieņemama.

(skat. 67. un 68. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1973. gada 17. maijs, 58/72 un 75/72 Perinciolo/Padome, Recueil, 511. lpp., 3.–5. punkts; 1985. gada 19. septembris, 172/83 un 226/83 Hoogovens Groep/Komisija, Recueil, 2831. lpp., 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 14. jūnijs, T‑68/07 Landtag Schleswig‑Holstein/Komisija, Krājumā nav publicēts, 16. punkts; 2008. gada 9. jūlijs, T‑296/05 un T‑408/05 Marcuccio/Komisija, Krājumā nav publicēts, 47.–49. punkts, spriedums pārsūdzēts Tiesā, lieta C‑432/08 P; 2008. gada 9. septembris, T‑143/08 Marcuccio/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑0000. un II‑A‑2‑0000. lpp., 39.–41. punkts, spriedums pārsūdzēts Tiesā, lieta C‑513/08 P; 2008. gada 9. septembris, T‑144/08 Marcuccio/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 32.–34. punkts, spriedums pārsūdzēts Tiesā, lieta C‑528/08 P.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 25. janvāris, F‑80/06 Duyster/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 52. punkts; 2009. gada 20. maijs, F‑73/08 Marcuccio/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 61. punkts, spriedums pārsūdzēts Pirmās instances tiesā, lieta T‑311/09 P.