Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

15 декември 2009 година

Дело F-8/09

Светослав Апостолов

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Недопустима жалба — Просрочие“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Апостолов иска по-специално отмяна на решението на Службата за подбор на персонал на Европейските общности (EPSO) от 21 октомври 2008 година за отхвърляне на административната му жалба срещу решението на EPSO от 25 април 2008 година, с което му се указва, че получените от него оценки на тестовете за подбор в рамките на поканата за изразяване на интерес EPSO/CAST27/4/07 са недостатъчни за вписването му в базата данни с подбраните кандидати

Решение: Отхвърля жалбата като недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

Производство — Срокове за обжалване — Погасяване — Извинима грешка — Понятие

(член 97, параграф 4 и член 100, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба; член 91, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица)

В рамките на общностната правна уредба относно сроковете за обжалване понятието за извинима грешка, позволяващо да се направи изключение от нейните правила, се отнася само до изключителни обстоятелства, при които по-конкретно съответната институция е възприела поведение, което е от естество само по себе си или в решаваща степен да породи допустимо объркване в съзнанието на добросъвестен правен субект, положил цялата дължима грижа, която се изисква от оператор с нормални познания.

(вж. точка 21)

Позоваване на:

Съд — 15 декември 1994 г., Bayer/Комисия, C‑195/91 P, Recueil, стр. I‑5619, точка 26; 15 май 2003 г., Pitsiorlas/Съвет и ЕЦБ, C‑193/01 P, Recueil, стр. I‑4837, точка 24