Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa) on esittänyt 5.1.2011 - Saksan liittotasavalta v. Kaveh Puid

(Asia C-4/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Bundesrepublik Deutschland

Vastapuoli: Kaveh Puid

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Dublin II -asetuksen1 3 artiklan 2 kohdan ensimmäistä virkettä, jonka mukaan jäsenvaltiolla on oikeus käsitellä sellainen sille esitetty turvapaikkahakemus, jonka käsittelystä toinen jäsenvaltio on asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan vastuussa (jäljempänä vastuussa oleva jäsenvaltio), tästä toimivallasta huolimatta (ns. suvereniteettilauseke) tulkittava siten, että jäsenvaltion velvollisuus käyttää sille tämän säännöksen nojalla annettua oikeutta kyseessä olevan turvapaikanhakijan eduksi voidaan johtaa myös sellaisista syistä, jotka eivät liity turvapaikanhakijaan tai yksittäistapauksen muihin erityispiirteisiin vaan jotka ovat seurausta sellaisesta vastuussa olevassa jäsenvaltiossa vallitsevasta tilanteesta, jossa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvatut turvapaikanhakijan perusoikeudet on vaarannettu?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko jäsenvaltiolla velvollisuus soveltaa suvereniteettilauseketta vastuussa olevassa jäsenvaltiossa vallitsevan tilanteen johdosta Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3 artiklan 1 kohdassa, 4 artiklassa, 18 artiklassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 47 artiklassa turvatun perusoikeuden toteutumisen varmistamiseksi jo sillä perusteella, että vastuussa oleva jäsenvaltio on jo pitemmän ajan jättänyt vakavalla tavalla noudattamatta yksittäisiä ja/tai samanaikaisesti useampia vaatimuksia, jotka sisältyvät turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista 27.1.2003 annettuun neuvoston direktiiviin 2003/9/EY (EUVL L 31, s. 18) ja pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista 1.12.2005 annettuun neuvoston direktiiviin 2005/85/EY (EUVL L 326, s. 13)?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko jäsenvaltiolla velvollisuus käyttää Dublin II -asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua oikeutta edellä mainittujen Euroopan unionin perusoikeuskirjassa turvattujen perusoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi joka tapauksessa siinä tapauksessa, että vastuussa olevassa jäsenvaltiossa vallitsee tilanne, jossa erityisen vakavat epäkohdat asettavat turvapaikanhakijalle kuuluvat menettelylliset takeet perustavanlaatuisella tavalla kyseenalaiseksi tai vaarantavat siirretyn turvapaikanhakijan hengen tai ruumiillisen koskemattomuuden?

Jos toiseen tai kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Seuraako jäsenvaltion velvollisuudesta käyttää Dublin II -asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua oikeutta se, että turvapaikanhakijalla on täytäntöönpantavissa oleva subjektiivinen oikeus vaatia kyseistä jäsenvaltiota ottamaan vastuu sen tekemän turvapaikkahakemuksen käsittelystä?

____________

1 - Niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18.2.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 (EUVL L 50, s. 1).