Language of document :

2011 m. sausio 5 d. Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bundesrepublik Deutschland prieš Kaveh Puid

(Byla C-4/11)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hessischen Verwaltungsgerichtshofs

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bundesrepublik Deutschland

Atsakovas: Kaveh Puid

Prejudiciniai klausimai

Ar II Dublino reglamento1 3 straipsnio 2 dalies pirmasis sakinys, pagal kurį valstybė narė nukrypdama nuo reglamento 3 straipsnio 1 dalies gali nagrinėti jai pateiktą prieglobsčio prašymą, nors pagal minėtą nuostatą už jo nagrinėjimą atsako kita valstybė narė (toliau - atsakinga valstybė narė) (vadinamoji teisė prisiimti atsakomybę), aiškintinas ta prasme, jog valstybės narės pareiga įgyvendinti jai minėta nuostata suteiktą teisę konkretaus prieglobsčio prašytojo naudai gali kilti dėl pagrindų, kurie nėra tiesiogiai susiję su pačiu prieglobsčio prašytoju arba kitomis konkrečiomis bylos aplinkybėmis, tačiau susiję su padėtimi atsakingoje valstybėje narėje, keliančia grėsmę prieglobsčio prašytojo pagrindinėms teisėms, išplaukiančioms iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau - Chartija)?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar tuomet, kai atsakinga valstybė narė sunkinančiomis aplinkybėmis ir neapibrėžtą laikotarpį nevykdė vieno ar daugiau 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (OL L 31, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 1 t., p. 44), ir 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvos 2005/85/EB, nustatančios būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse (OL L 326, p. 13) reikalavimų, atsiranda atitinkami pagrindai, įpareigojantys valstybę narę prisiimti atsakomybę dėl atsakingoje valstybėje narėje susiklosčiusios padėties, kad būtų apsaugotos pagrindinės teisės, įtvirtintos Chartijos 3 straipsnio 1 dalyje, 4 ir 18 straipsniuose, 19 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnyje?

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar valstybė narė privalo įgyvendinti teisę pagal II Dublino reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmąjį sakinį atsižvelgiant į pirma minėtas Chartijos suteikiamas garantijas, jei atsakingoje valstybėje narėje daromi ypač rimti pažeidimai, galintys iš esmės pažeisti prieglobsčio prašytojų procesines garantijas arba kelti grėsmę persiųsto prieglobsčio prašytojo gyvybei ar fiziniam vientisumui?

Jei į antrąjį arba trečiąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

Ar prieglobsčio prašytojo asmens teisė, kuri privalo būti teismų ginama, priversti valstybę narę prisiimti atsakomybę kyla iš valstybės narės pareigos įgyvendinti savo teisę pagal II Dublino reglamento 3 straipsnio 2 dalies pirmąjį sakinį?

____________

1 - 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (OL L 50, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 109).