Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 5. janvārī iesniedza Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) - Vācijas Federatīvā Republika/Kaveh Puid

(lieta C-4/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika

Atbildētājs: Kaveh Puid

Prejudiciālie jautājumi

Vai Dublinas II regulas 1 3. panta 2. punkta 1. teikums, saskaņā ar kuru dalībvalstij ir tiesības izskatīt patvēruma pieteikumu (uzņemties atbildību), neraugoties uz to, ka par tā izskatīšanu saskaņā ar regulas 3. panta 1. punktu ir atbildīga cita dalībvalsts (turpmāk tekstā - "atbildīgā dalībvalsts"), ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalsts pienākumu izmantot šajā tiesību normā piešķirtās tiesības attiecīgā patvēruma meklētāja labā pamato ne tikai ar patvēruma meklētāja personu vai citām konkrētā gadījuma īpatnībām saistīti apsvērumi, bet arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk tekstā - "Pamattiesību harta") garantētās patvēruma meklētāju pamattiesības apdraudoša situācija atbildīgajā dalībvalstī?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai svarīgs pamatojums dalībvalsts pienākumam uzņemties atbildību, ievērojot situāciju atbildīgajā dalībvalstī saistībā ar Pamattiesību hartas 3. panta 1. punktā, 4. pantā, 18. pantā, 19. panta 2. punktā un 47. pantā noteiktajām pamattiesību garantijām, izriet jau no tā, ka atbildīgā dalībvalsts nepārskatāmā periodā nopietni nepilda atsevišķas un/vai vienlaicīgi vairākas prasības, kas noteiktas Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvā 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai (OV L 31, 18. lpp.), un Padomes 2005. gada 1. decembra Direktīvā 2005/85/EK par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu (OV L 326, 13. lpp.)?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša, vai dalībvalsts pienākums izmantot Dublinas II regulas 3. panta 2. punkta 1. teikumā paredzētās tiesības saistībā ar iepriekš minētajām Pamattiesību hartas garantijām katrā ziņā ir tad, ja atbildīgajā dalībvalstī ir īpaši smaga, patvēruma meklētāju procesuālās garantijas principā apšauboša vai pārvesto patvēruma meklētāju dzīvību vai fizisko neaizskaramību apdraudoša situācija?

Ja atbilde uz otro vai trešo jautājumu ir apstiprinoša, vai no dalībvalsts pienākuma izmantot Dublinas II regulas 3. panta 2. punkta 1. teikumā paredzētās tiesības izriet patvēruma meklētāja īstenojamas subjektīvas tiesības prasīt, lai šī dalībvalsts uzņemtos atbildību?

____________

1 - Padomes 2003. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (PV L 50, 1. lpp.)