Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) la 5 ianuarie 2011 - Republica Federală Germania/Kaveh Puid

(Cauza C-4/11)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Republica Federală Germania

Pârât: Kaveh Puid

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (2) prima teză din Regulamentul Dublin II1, potrivit căruia un stat membru este îndreptăţit să examineze o cerere de azil care îi este prezentată şi pentru care, potrivit articolului 3 alineatul (1) din regulament, responsabilitatea soluţionării revine unui alt stat membru (denumit în continuare "statul membru responsabil"), prin derogare de la această responsabilitate (aşa-numita asumare a responsabilităţii), trebuie interpretat în sensul că o obligaţie a statului membru de a face uz, în beneficiul solicitantului de azil în cauză, de permisiunea care i-a fost acordată de respectiva dispoziţie poate fi întemeiată şi pe motive care nu îşi au originea în persoana solicitantului de azil sau în alte particularităţi specifice cazului concret, ci rezultă dintr-o situaţie existentă în statul membru responsabil care pune în pericol drepturile fundamentale ale solicitanţilor de azil, astfel cum sunt stabilite de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare "CDF")?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Motive relevante privind obligaţia statului membru de a-şi asuma responsabilitatea din cauza situaţiei existente în statul membru responsabil cu privire la garantarea drepturilor fundamentale prevăzute la articolul 3 alineatul (1), articolul 4, articolul 18, articolul 19 alineatul (2) şi la articolul 47 din CDF pot rezulta din faptul că statul membru responsabil nu a îndeplinit în mod corespunzător pentru o perioadă nedeterminată anumite şi/sau, în mod concomitent, mai multe cerinţe prevăzute de Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre (JO L 31, p. 18, Ediţie specială 19/vol. 6, p. 48) şi de dispoziţiile Directivei 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat (JO L 326, p. 13, Ediţie specială 19/vol. 7, p. 242)?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare:

Din perspectiva garanţiilor consacrate în CDF, menţionate mai sus, există în orice caz o obligaţie a statului membru de a face uz de posibilitatea conferită de articolul 3 alineatul (2) prima teză din Regulamentul Dublin II atunci când în statul membru responsabil se constată neregularităţi deosebit de grave care, în principiu, pun în pericol garanţiile procedurale acordate solicitanţilor de azil sau care ameninţă existenţa sau integritatea fizică a solicitanţilor de azil transferaţi?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua sau la a treia întrebare:

Din obligaţia statului membru de exercitare a posibilităţii conferite de articolul 3 alineatul (2) prima teză din Regulamentul Dublin II rezultă un drept subiectiv al solicitantului de azil faţă de acest stat membru de a solicita asumarea responsabilităţii?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (JO L 50, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 6, p. 56)