Language of document :

Pritožba, ki jo je 4. februarja 2021 vložila Deza a.s. zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-638/18, Deza a.s./Komisija

(Zadeva C-74/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Deza a.s. (zastopniki: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Španija, Evropska agencija za kemikalije

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, in

pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je z ugotovitvijo, da trditev pritožnice, v skladu s katero naj bi Komisija storila očitno napako pri presoji, ne pomeni nujno, da je Komisija kršila dolžnost skrbnega ravnanja, napačno uporabilo pravo.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je domnevno pravno nejasnost točke 4.1.3.5.5 Priloge I k Uredbi št. 1272/20081 uporabilo kot razlog za zavrnitev dejanske pravne trditve pritožnice, napačno uporabilo pravo.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče se ni moglo opreti na ugotovitev, da je bil pravni okvir zapleten, zato da bi upravičilo neupoštevanje topnosti visokotemperaturne smole, premogovega katrana (v nadaljevanju: CTPHT) s strani Komisije. Splošno sodišče je v prejšnjih s tem povezanih postopkih (zadeva T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA in drugi/Evropska komisija) celo ugotovilo nasprotno. Ker ni podano nobeno pojasnilo za to drugačno ugotovitev, je obrazložitev Splošnega sodišča nezadostna in protislovna.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo preizkus običajnega skrbnega ravnanja. Z ugotovitvijo, da je Komisija ravnala kot vsak drug ustrezno skrben upravni organ, je uporabilo napačno in neustrezno primerjavo za presojo skrbnega in običajnega ravnanja Komisije.

Peti pritožbeni razlog: obrazložitev Splošnega sodišča je nezadostna in protislovna v delu, v katerem je to sodišče ugotovilo – ne da bi navedlo kakršen koli dokaz in zgolj sklicujoč se na sklepne predloge generalnega pravobranilca – da je Komisija lahko imela težave pri popravku njene očitne napake pri presoji, s čimer naj bi bil pristop Komisije opravičljiv.

Šesti tožbeni razlog: Splošno sodišče je z ugotovitvijo, da je napaka Komisije lahko opravičljiva glede na previdnostno načelo, napačno uporabilo pravo, ker se v skladu z ustaljeno sodno prakso na to načelo ni mogoče sklicevati ob uvrščanju snovi.

____________

1 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL 2008, L 353, str. 1).