Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) 1. februarja 2021 — AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Zadeva C-78/21)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Administratīvā apgabaltiesa

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited

Tožena stranka: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali se lahko tudi finančna posojila in krediti ter operacije na tekočih in depozitnih računih pri finančnih ustanovah (vključno z bankami), ki so navedeni v Prilogi I Direktive 88/361/EGS1 Sveta z dne 24. junija 1988 o izvajanju člena 67 Pogodbe [ES], štejejo za pretok kapitala v smislu člena 63(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije?

2.    Ali je omejitev (ki ne izhaja neposredno iz zakonodaje države članice), ki jo pristojni organ države članice naloži določeni kreditni instituciji ter s katero ji prepove vzpostavljanje poslovnih odnosov z osebami, ki niso državljani Republike Latvije, in ji naloži obveznost prekinitve obstoječih poslovnih odnosov s temi osebami, ukrep države članice v smislu člena 63(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije in kot taka pomeni omejevanje načela prostega pretoka kapitala med državami članicami, ki je priznano v navedeni določbi?

3.    Ali je omejitev prostega pretoka kapitala, ki je zagotovljen v členu 63(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, upravičena s ciljem preprečevanja uporabe finančnega sistema Unije za namene pranja denarja in financiranja terorizma iz člena 1 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES2 ?

4.    Ali je sredstvo, ki ga je izbrala država članica – to je obveznost, naložena konkretni kreditni instituciji, da ne vzpostavlja poslovnih odnosov z osebami, ki niso državljani konkretne države članice (Republike Latvije), in prekine obstoječe poslovne odnose s temi osebami – ustrezno za dosego cilja iz člena 1 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe EU št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES, in zato pomeni odstopanje, določeno v členu 65(1)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije?

____________

1 UL 1988, L 178, str. 5.

2 UL 2015, L 141, str. 73.