Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 8 februarie 2021 – Wacker Chemie AG/Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Cauza C-76/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Wacker Chemie AG

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt (Republica Federală Germania, reprezentată de Umweltbundesamt)

Întrebările preliminare

Definiția extinderii capacității din Orientările Comisiei Europene privind ETS1 , potrivit căreia instalația poate funcționa la o capacitate cu cel puțin 10 % mai mare decât capacitatea instalată inițială a instalației înainte de modificare, acesta fiind rezultatul unei investiții în active corporale (sau al unei serii de investiții progresive în active corporale), trebuie interpretată în sensul că:

a.    este determinantă existența unei legături de cauzalitate între investiția în active corporale și o creștere a capacității maxime posibile din punct de vedere tehnic și juridic sau

b.    în conformitate cu articolul 3 literele (i) și (l) din Decizia 2011/278/UE2 , [este determinantă] o comparație cu media celor mai mari două volume de producție lunare din primele 6 luni următoare începutului funcționării modificate?

În ipoteza 1)b: articolul 3 litera (i) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 trebuie interpretat în sensul că elementul determinant nu este volumul extinderii capacității maxime posibile din punct de vedere tehnic și juridic, ci doar aprecierea valorilor medii în conformitate cu articolul 3 litera (l) din Decizia 2011/278, indiferent de aspectul dacă – și indiferent de măsura în care – aceasta rezultă din modificarea fizică efectuată sau dintr-un nivel de utilizare mai ridicat?

Noțiunea de capacitate instalată inițială prevăzută în anexa I la Orientările privind ETS trebuie interpretată în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Decizia 2011/278/UE?

O decizie a Comisiei Europene de a nu ridica obiecții împotriva unei scheme de ajutor de stat notificate trebuie interpretată în sensul că:

a.    se constată, astfel, în mod exhaustiv conformitatea reglementării naționale cu Orientările privind ajutoarele de stat, inclusiv în ceea ce privește trimiterile ulterioare din schema națională de ajutoare la alte dispoziții ale dreptului național, sau

b.    că schema națională de ajutoare și celelalte dispoziții ale dreptului național trebuie interpretate, la rândul lor, în sensul că trebuie, în definitiv, să fie conforme cu Orientările privind ajutoarele de stat?

În ipoteza 4a: o decizie a Comisiei Europene de a nu ridica obiecții împotriva unei scheme de ajutor de stat notificate are un efect obligatoriu pentru instanța națională în ceea ce privește conformitatea constatată cu Orientările privind ajutoarele de stat?

Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat, la care aceasta face trimitere într-o decizie de a nu ridica obiecții cu privire la o schemă de ajutoare de stat notificată și în raport cu care aceasta examinează conformitatea ajutorului notificat în temeiul orientărilor, devin obligatorii pentru statul membru cu ocazia interpretării și a aplicării schemei de ajutoare aprobate?

Articolul 10a alineatul (6) din Directiva 2003/87/CE3 , astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/410, care prevede că statele membre trebuie să adopte măsuri financiare pentru compensarea costurilor emisiilor indirecte, este relevant pentru interpretarea punctului 5 din Orientările ETS, potrivit căruia ajutoarele trebuie să se limiteze la minimul necesar pentru a asigura nivelul dorit de protecție a mediului?

____________

1     Comunicarea Comisiei – Orientări privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 (JO 2012, C 158, p. 4).

2     2011/278/UE: Decizia Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisie în temeiul articolului 10 a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și al Consiliului (JO 2011, L 130, p. 1).

3     Directive 2003/87/CE Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaz cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO 2003, L 275, p. 32, Ediție specială, 15/vol. 10, p. 78).