Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 11.2.2021 – NSV ja NM v. BT

(asia C-87/21)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Cluj

Pääasian asianosaiset

Valittajat: NSV ja NM

Vastapuoli: BT

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 93/13/ETY1 1 artiklan 2 kohtaa, 5 artiklaa ja 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että arvioinnin ulkopuolelle ei ole jätettävä valuuttakurssiriskiä koskevaa ehtoa, jolla voimasuhteisiin perustuvassa vastikkeellisessa sopimuksessa pannaan täytäntöön vastikkeettomaan sopimukseen sovellettavassa dispositiivisessa säännöksessä ilmaistu periaate, kun otetaan huomioon, että mainitussa säännöksessä tarkoitetaan yhdenvertaisia sopimuspuolia eikä lainsäätäjä ole tarkastellut sitä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan etujen kohtuullisen tasapainon kannalta, ja mikäli elinkeinonharjoittaja on pannut ehdon täytäntöön antamatta kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä tietoja ja ohjeistamatta ja varoittamatta tätä pankkituotteen luoton valuutan ominaisuuksiin liittyvistä pankkituotteen erityispiirteistä, jotta kuluttaja ymmärtäisi sitoumuksensa taloudelliset seuraukset?

Onko direktiiviä 93/13/ETY tulkittava siten, että arvioinnin poissulkeminen ei ole oikeutettua, mikäli on viitteitä siitä, että elinkeinonharjoittaja on sisällyttänyt ehdon sopimukseen lojaliteettiperiaatteen vastaisesti tietäen, että dispositiivisessa säännöksessä ilmaistun periaatteen soveltaminen on omiaan johtamaan osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien huomattavaan epätasapainoon kuluttajan vahingoksi?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).