Language of document :

2019 m. lapkričio 5 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-192/18)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa – Teisinė valstybė – Veiksminga teisminė apsauga Sąjungos teisei priklausančiose srityse – Teisėjų nepašalinamumo ir nepriklausomumo principai – Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų teisėjų pensinio amžiaus sumažinimas – Galimybė toliau eiti teisėjo pareigas sulaukus naujai nustatyto amžiaus, gavus teisingumo ministro sutikimą – SESV 157 straipsnis – Direktyva 2006/54/EB – 5 straipsnio a punktas ir 9 straipsnio 1 dalies f punktas – Draudimas diskriminuoti dėl lyties darbo užmokesčio, užimtumo ir profesinės veiklos srityje – Skirtingo pensinio amžiaus nustatymas vyrams ir moterims, einantiems Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų, Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas, Lenkija) teisėjų ir Lenkijos prokuratūros prokurorų pareigas)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero ir H. Krämer

Atsakovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, K. Majcher ir S. Żyrek, padedamų advokato W. Gontarski

Rezoliucinė dalis

1.    2017 m. liepos 12 d. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Įstatymas, iš dalies keičiantis Įstatymą dėl bendrosios kompetencijos teismų organizavimo ir tam tikrus kitus įstatymus) 13 straipsnio 1–3 dalyse nustačiusi skirtingą Lenkijos bendrosios kompetencijos, Sąd Najwyższy (Aukščiausiasis Teismas, Lenkija) teisėjų ir Lenkijos prokuratūros prokurorų – vyrų ir moterų – pensinį amžių, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 157 straipsnį ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 5 straipsnio a punktą ir 9 straipsnio 1 dalies f punktą.

2.    2017 m. liepos 12 d. Įstatymo, iš dalies keičiančio Įstatymą dėl bendrosios kompetencijos teismų organizavimo ir tam tikrus kitus įstatymus, 1 straipsnio 26 dalies b ir c punktuose suteikusi Lenkijos teisingumo ministrui įgaliojimus pratęsti Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų teisėjų įgaliojimų vykdymo terminą arba jo nepratęsti jiems sulaukus naujo šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi sumažinto pensinio amžiaus, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal ESS 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

3.    Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 182, 2018 5 28.