Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. novembra 2019 – Európska komisia/Poľská republika

(vec C-192/18)1

(Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Právny štát – Účinná súdna ochrana v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie – Zásady neodvolateľnosti a nezávislosti sudcov – Zníženie veku odchodu do dôchodku pre sudcov poľských všeobecných súdov – Možnosť pokračovať vo výkone funkcie sudcu po dosiahnutí novo stanoveného veku na základe povolenia ministra spravodlivosti – Článok 157 ZFEÚ – Smernica 2006/54/ES – Článok 5 písm. a) a článok 9 ods. 1 písm. f) – Zákaz diskriminácie na základe pohlavia vo veciach odmeňovania, zamestnania a povolania – Zavedenie rozdielnych vekových hraníc odchodu do dôchodku pre ženy a mužov zastávajúcich funkciu sudcu poľských všeobecných súdov a sudcu Sąd Najwyższy (Najvyšší súd, Poľsko), ako aj poľských prokurátorov)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, K. Majcher a S. Żyrek, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Gontarski, advokát)

Výrok rozsudku

Poľská republika si tým, že na základe článku 13 bodov 1 až 3 ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (zákon, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných súdov a niektoré ďalšie zákony) z 12. júla 2017 zaviedla rozdielne vekové hranice odchodu do dôchodku pre mužov a ženy, ktorí sú sudcami poľských všeobecných súdov, sudcami Sąd Najwyższy (Najvyšší súd, Poľsko) alebo poľskými prokurátormi, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 157 ZFEÚ, ako aj článku 5 písm. a) a článku 9 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.

Poľská republika si tým, že na základe článku 1 bodu 26 písm. b) a c) zákona, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných súdov a niektoré ďalšie zákony z 12. júla 2017, priznala ministrovi spravodlivosti (Poľsko) právo povoliť alebo nepovoliť pokračovanie vo výkone funkcie sudcu poľského všeobecného súdu nad rámec novo stanoveného veku odchodu uvedených sudcov do dôchodku, ako bol znížený článkom 13 bodom 1 toho istého zákona, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 19 ods. 1 druhého pododseku ZEÚ.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 182, 28.5.2018.