Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2018 r. – Qualcomm/Komisja

(Sprawa T-235/18)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Qualcomm, Inc. (San Diego, Kalifornia, USA) (przedstawiciele: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla i M. English, lawyers)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

uchylenie nałożonej w niej grzywny lub, tytułem ewentualnym, znaczne zmniejszenie jej kwoty;

zarządzenie wskazanych w skardze środków organizacji postępowania lub środków dowodowych oraz

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów.

Zarzut pierwszy dotyczący tego, że przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja dopuściła się oczywistych uchybień proceduralnych.

Zarzut drugi dotyczący tego, że przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja dopuściła się oczywistych błędów w ocenie, nie uzasadniła jej i przeinaczyła materiał dowodowy nie uwzględniając przedstawionego przez spółkę Qualcomm na swą obronę dowodu dotyczącego efektywności.

Zarzut trzeci dotyczący tego, że przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja dopuściła się oczywistych naruszeń prawa i oczywistych błędów w ocenie uznając, że kwestionowane porozumienia są w stanie wywierać ewentualne skutki antykonkurencyjne.

Zarzut czwarty dotyczący tego, że przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja dopuściła się oczywistych błędów w ocenie w zakresie dotyczącym określenia właściwego rynku produktowego i stwierdzenia zajmowania pozycji dominującej.

Zarzut piąty dotyczący tego, że przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja dopuściła się oczywistych naruszeń prawa i oczywistych błędów w ocenie oraz nie uzasadniła jej w zakresie dotyczącym okresu trwania zarzucanego naruszenia.

Zarzut szósty dotyczący tego, że przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja dopuściła się oczywistych błędów w ocenie przy stosowaniu wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien oraz naruszyła zasadę proporcjonalności.

Zarzut siódmy dotyczący tego, że przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja dopuściła się oczywistych błędów w ocenie uznając się za podmiot właściwy do wydania rozstrzygnięcia w sprawie oraz stwierdzając wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

____________