Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 28 януари 2021 година – Директор на Агенция „Митници“ / „ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

(Дело C-55/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: Директор на Агенция „Митници“

Ответник: „ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли чл. 11 от Директива 2008/118/ЕО1 на Съвета от 16 декември 2008 година и чл. 17, § 1, б. „б“ от Директива 2011/64/ЕС2 на Съвета от 21 юни 2011 година да се тълкуват в смисъл, че пораждат задължения за държавите членки да създадат правна уредба за възстановяването на акциз, в това число на обработени тютюни, които са освободени за потребление и са унищожени под митнически надзор?

2.    В случай на положителен отговор на първия въпрос и неизпълнение на държавата - членка на задължението да създаде такава уредба, могат ли заинтересованите лица да се позовават на прякото действие на разпоредбите на директивите и принципите на общностното право?

3.    В случай на положителен отговор на първите два въпроса, при установените факти в настоящия случай, директният ефект на посочените норми дава ли право на възстановяване на платения акциз само въз основа на искането, без някакви други формалности?

____________

1 Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

OB 2009, L 9, стр. 12

2 Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн

OB 2011, L 176, стр. 24