Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Ireland (Ирландия), постъпило на 25 юли 2014 г. — Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner

(Дело C-362/14)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Ireland

Страни в главното производство

Жалбоподател: Maximillian Schrems

Ответник: Data Protection Commissioner

Преюдициални въпроси

Когато независимо длъжностно лице, което по закон следи за прилагането на законодателството за защита на данните, разглежда жалба, че се предават лични данни на трета страна (в случая Съединените американски щати), за законодателството и практиката на която се твърди, че не предоставят адекватна защита на съответното физическо лице, абсолютно обвързано ли е това длъжностно лице от констатацията на Общността в противоположен смисъл, съдържаща се в Решение от 26 юли 2000 г. на Комисията (2000/520/EО1 ), като се имат предвид член 7, член 8 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (2000/C 364/012 ), и независимо от разпоредбите на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/EО3 ?

При условията на евентуалност дали длъжностното лице може и/или трябва да проведе самостоятелно разследване на въпроса с оглед фактическите промени, настъпили след първоначалното публикуване на решението на Комисията?“

____________

1 Решение от 26 юли 2000 година на Комисията съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, гарантирана от принципите за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и свързаните с това често задавани въпроси, публикувани от Департамента по търговия на САЩ (ОВ L 215, 2000 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 16, том 1, стр. 64)

2 Хартата на основните права на Европейския съюз OВ C 364, стp. 1

2 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10)