Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 – Maximillian Schrems mod Data Protection Commissioner (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irland) – Irland)

(Sag C-362/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – personoplysninger – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af disse oplysninger – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7, 8 og 47 – direktiv 95/46/EF – artikel 25 og 28 – videregivelse af personoplysninger til tredjelande – beslutning 2000/520/EF – videregivelse af personoplysninger til USA – utilstrækkeligt beskyttelsesniveau – gyldighed – klage fra en fysisk person, hvis oplysninger er blevet videregivet fra Unionen til USA – de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court (Irland)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Maximillian Schrems

Sagsøgt: Data Protection Commissioner

Konklusion

Artikel 25, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003, sammenholdt med artikel 7, 8 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal fortolkes således, at en afgørelse vedtaget i henhold til denne bestemmelse, såsom Kommissionens beslutning 2000/520/EF af 26. juli 2000 i henhold til direktiv 95/46 om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af safe harbor-principperne til beskyttelse af privatlivets fred og de dertil hørende hyppige spørgsmål fra det amerikanske handelsministerium, hvorved Europa-Kommissionen fastslår, at et tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, ikke er til hinder for, at en medlemsstats tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 28 i direktivet, som ændret, behandler en persons anmodning om beskyttelse af vedkommendes rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der vedrører den pågældende, og som er blevet videregivet fra en medlemsstat til dette tredjeland, når denne person gør gældende, at den gældende lovgivning og praksis i tredjelandet ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Beslutning 2000/520/EF er ugyldig.

____________

1 EUT C 351 af 6.10.2014.