Language of document :

2016 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Airija / Komisija

(Byla T-778/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Airija, atstovaujama E. Creedon, K. Duggan ir A. Joyce, QC P. Baker, baristerių S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty ir A. Goodman, SC P. Gallagher, D. McDonald ir M. Collins

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos sprendimą C(2016) 5605 final, skirtą Airijai, dėl valstybės pagalbos, kurią Airija suteikė Apple, bylos SA.38373 (2014/C),

priteisti iš Komisijos Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi devyniais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija padarė akivaizdžių vertinimo klaidų klaidingai suprasdama Airijos teisę ir reikšmingas faktines aplinkybes.

Sprendime klaidingai teigiama, kad dviejose 1991 m. ir 2007 m. Airijos Revenue Commissioners pateiktose nuomonėse „atsisakyta“ mokestinių pajamų, kurias priešingu atveju Airija būtų turėjusi teisę gauti iš Apple Sales International (ASI) ir Apple Operations Europe (AOE) filialų Airijoje. Nuomonėse visiškai nebuvo nukrypta nuo Airijos teisės. Bendrovių nerezidenčių filialams taikomos įprastos mokesčių taisyklės numatytos Taxes Consolidation Act 1997 (1997 m. mokesčių konsolidavimo įstatymas) 25 straipsnyje. Nuomonėse tik taikytas 25 straipsnis, pagal kurį laikantis teritoriškumo principo apmokestinamos tik filialui priskirtinas pelnas, bet ne bendrovės pelnas, gautas ne Airijoje. Sprendime taip pat neteisingai apibūdinamos ASI ir AOE filialų Airijoje veiklos ir atsakomybės sritys. Šie filialai vykdė kasdienes funkcijas, bet visi svarbūs ASI ir AOE sprendimai buvo priimami Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir dėl šių sprendimų gautas pelnas negalėjo būti tinkamai priskirtas ASI ir AOE filialams Airijoje. Tai, kad Komisija Apple intelektinės nuosavybės licencijas priskyrė AOE ir ASI filialams Airijoje, nesuderinama su Airijos teise ir, be to, nesuderinama su principais, kuriuos ji teigia taikanti, taip pat yra dėl jos atsisakymo atsižvelgti į Apple Inc. veiklą.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija padarė akivaizdžių klaidų vertindama valstybės pagalbą.

Komisijos teiginys, kad ASI ir AOE buvo suteiktas „pranašumas“, yra neteisingas. Nuomonėse nenukrypta nuo „įprasto“ apmokestinimo, nes ASI ir AOE nemokėjo mažiau mokesčių, negu reikalaujama pagal 25 straipsnį. Komisija taip pat neteisingai tvirtina, kad nuomonės buvo atrankiosios. Pagal Komisijos taikomą atskaitos sistemą klaidingai nepaisoma skirtumo tarp bendrovių rezidenčių ir nerezidenčių. Komisija mėgina performuluoti Airijos pelno mokesčio taisykles taip, kad, atsižvelgiant į nuomones, Revenue Commissioners būtų turėję taikyti Komisijos naudojamą įprastų rinkos sąlygų principą. Šis principas nėra ES teisės ar susijusios Airijos teisės dalis, kiek tai susiję su filialo pelno priskyrimu, ir Komisijos teiginys yra nesuderinamas su valstybių narių suverenitetu tiesioginio apmokestinimo srityje.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija nenuosekliai ir akivaizdžiai klaidingai taikė įprastų rinkos sąlygų principą.

Net jeigu įprastų rinkos sąlygų principas būtų teisiniu požiūriu reikšmingas (tam Airija nepritaria), Komisija jo netaikė nuosekliai ir nenagrinėjo bendros Apple grupės situacijos.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad subsidiarūs Komisijos argumentai yra klaidingi.

Komisija klaidingai atmetė Airijos pateiktas ekspertų išvadas, rodančias, kad, net jeigu būtų taikomas įprastų rinkos sąlygų principas (tam Airija nepritaria), mokestinis ASI ir AOE vertinimas suderinamas su tuo principu.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad Komisijos alternatyvūs argumentai yra klaidingi.

Komisija neteisingai tvirtina, kad įprastų rinkos sąlygų principas būdinga Airijos teisei, kad 25 straipsnis taikytas nenuosekliai ir kad 25 straipsnyje suteikiama neleistina diskrecija. 25 straipsnyje nesuteikiama tokios diskrecijos Revenue Commissioners.

Šeštasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė esminius procedūrinius reikalavimus.

Komisija niekada tinkamai nepaaiškino, kokia teorija vadovavosi valstybės pagalbos srityje atlikdama tyrimą, ir sprendime yra faktinių išvadų, dėl kurių Airija niekada neturėjo galimybės pateikti pastabų. Komisija pažeidė pareigą laikytis gero administravimo principo, kai neveikė nešališkai ir laikydamasi rūpestingumo pareigos.

Septintasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių principus.

Komisija pažeidė teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių principus, kai rėmėsi niekada anksčiau nenurodytomis tariamomis ES teisės normomis. Šios normos yra naujos, o jų taikymo sritis ir poveikis yra visiškai neaiškus. Komisija remiasi 2010 m. EBPO dokumentais, bet (net jeigu jie būtų privalomi) jų nebuvo galima numatyti 1991 m. ar 2007 m.

Aštuntasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija neturėjo kompetencijos priimti sprendimą ESS 4 ir 5 straipsnius ir valstybių narių fiskalinės autonomijos principą.

Pagal valstybės pagalbos taisykles Komisija neturi kompetencijos valstybės narės vertinimo dėl valstybės narės mokesčių jurisdikcijos geografinės taikymo srities ir apimties vienašališkai pakeisti savuoju. Valstybės pagalbos taisyklių tikslas yra kovoti su valstybės kišimusi, kuriuo suteikiamas atrankinis pranašumas. Valstybės pagalbos taisyklės pagal savo pobūdį negali pašalinti mokesčių sistemų pasauliniu lygmeniu neatitikimų.

Devintasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija akivaizdžiai pažeidė SESV 296 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies c punktą.

Komisija akivaizdžiai pažeidė pareigą savo sprendime pateikti aiškius ir nedviprasmiškus motyvus, kai tuo pat metu rėmėsi labai skirtingais faktiniais scenarijais, prieštaravo sau dėl taisyklės, kurią tariamai pažeidė Airija, šaltinio ir teigė, kad Airija suteikė pagalbą ryšium su kitose jurisdikcijose apmokestinamu pelnu.

____________