Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 15. júla 2020 – Írsko a i./Komisia

(vec T-778/19 a T-892/16)1

(„Štátna pomoc – Pomoc poskytnutá Írskom – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a protiprávnu a nariaďuje sa jej vymáhanie – Daňové stanoviská (tax rulings) – Selektívne daňové výhody – Princíp nezávislého vzťahu“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-778/19: Írsko (v zastúpení: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman a B. Doherty, barristers)

Žalobkyne vo veci T-892/16: Apple Sales International (Cork, Írsko), Apple Operations Europe (Cork) (v zastúpení: A. von Bonin, E. van der Stok, advokáti, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu a J. Bourke, barristers)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P.-J. Loewenthal a R. Lyal, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník vo veci T-778/16, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: T. Uri, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck a S. Naudin, advokáti)

Vedľajší účastník vo veci T-892/16, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: Írsko (v zastúpení: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce, za právnej pomoci P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly, a B. Doherty)

Vedľajší účastník vo veci T-778/16, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz a A. Kramarczyk-Szaładzińska, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník vo veci T-892/16, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Dozorný úrad EZVO (v zastúpení: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski a C. Simpson, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrhy podané na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1283 z 30. augusta 2016 o štátnej pomoci SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ktorú poskytlo Írsko spoločnosti Apple (Ú. v. EÚ L 187, 2017, s. 1)

Výrok rozsudku

Veci T-778/16 a T-892/16 sa spájajú na účely tohto rozsudku.

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1283 z 30. augusta 2016 o štátnej pomoci SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), ktorú poskytlo Írsko spoločnosti Apple, sa zrušuje.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Írska vo veci T-778/16, a trovy konania spoločností Apple Sales International a Apple Operations Europe.

Írsko vo veci T-892/16, Luxemburské veľkovojvodstvo, Poľská republika a Dozorný úrad EZVO znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 38, 6.2.2017.